De verschillende statuten in de horeca

Het gewone personeel

Voor het gewone personeel van de horecasector zijn de normale sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd. Voor de arbeiders bedragen de sociale basisbijdragen 13,07% voor de werknemer en 35,64% voor de werkgever. Voor de bedienden bedragen de sociale basisbijdragen 13,07% voor de werknemer en 30,03% voor de werkgever. E

De gelegenheidswerkers of “Extra’s” 

De gelegenheidsarbeid in de horeca (de ‘extra’s’) is een regeling specifiek gericht op de horeca. Het gaat om werknemers: – tewerkgesteld voor maximaal twee opeenvolgende dagen – met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk. 

Er is een begrenzing van 50 dagen per kalenderjaar per werknemer en 200 dagen per kalenderjaar per werkgever. Bij overschrijding van deze grenzen kan er wel nog gewerkt worden, maar dan als gewone werknemer. 

De werknemer kan de werkgever een attest bezorgen met een toegangscode die toelaat het aantal gewerkte dagen van de werknemer als ‘extra’ te consulteren. De berekening van de RSZ-bijdragen gebeurt op basis van een forfait, namelijk 47,40 euro per dag (of bij minder dan zes uur tewerkstelling, 7,90 euro per uur). bedragen de sociale basisbijdragen 13,07% voor de werknemer en 28,29% voor de werkgever. 

Flexi-werknemers 

Flexi-werknemers konden tot 2018 enkel in de horecasector worden tewerkgesteld, maar de regering heeft dit opengetrokken naar andere sectoren. 

Werkgever en flexi-werknemer sluiten samen een raamakkoord af. Binnen dit kader sluiten ze, telkens als de werknemer gaat werken, een flexi-arbeidsovereenkomst af. 

Deze arbeidsovereenkomsten zijn voor een bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk. De Flexi-werknemer moet voldoen aan volgende voorwaarden: 

In kwartaal T: 

– Bij de betrokken werkgever niet tewerkgesteld zijn met een andere arbeidsovereenkomst waarbinnen hij 80% of meer prestaties levert voor die werkgever 

– Hij mag zich niet bevinden in een opzegperiode of een periode gedekt door een opzegvergoeding bij de betrokken werkgever. Er moet een systeem van registratie van prestaties van toepassing zijn. Dit kan de ‘witte kassa’ zijn of een alternatief systeem van aanwezigheidsregistratie. 

In kwartaal T-3: 

– De werknemer moet een volume aan arbeidsprestaties geleverd hebben van 80% of meer bij één of meerdere andere werkgevers. Dit kunnen prestaties zijn in de horeca of in om het even welke andere sector (prestaties als flexi-werknemer of extra tellen niet meer). Of aan deze voorwaarden is voldaan wordt gecontroleerd aan de hand van de Dimona-aangifte, waarbij de werkgever via een responsecode onmiddellijk weet of de werknemer voldoet aan de voorwaarden. 

De werknemer heeft recht op een loon van 9,18 euro per uur. Dit wordt verhoogd met 0,69 euro als vakantiegeld. Eventuele conventionele toeslagen en premies zijn ook verschuldigd. 

Op dit bedrag is een werkgeversbijdrage verschuldigd van 25%. Er is geen bijzondere werknemersbijdrage verschuldigd. Het ontvangen loon is ook vrijgesteld van de personenbelasting. 

Studenten 

Er is een maximum van 50 dagen studentenarbeid per jaar. Vanaf dag 51 zijn de gewone RSZ-bijdragen verschuldigd. De student heeft in principe recht op hetzelfde loon als een gewone werknemer, maar hierop zijn geen normale sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd. Wel is een solidariteitsbijdrage verschuldigd van 2,71% voor de werknemer en 5,42% voor de werkgever. 

Let op; Het is perfect mogelijk dat een student 50 dagen werkt als student en 50 dagen als ‘extra’, zelfs bij één en dezelfde werkgever. 

Werkgever

Leave a Reply